اخبار

از 21 تا 23 اکتبر 2019 ، هبی دپوند پذیرش و تأیید وزارت کشاورزی اتیوپی را پذیرفت. تیم بازرسی از بازرسی سایت و بررسی اسناد سه روزه عبور كرد و معتقد بود كه هبی دپوند الزامات مدیریت WHO-GMP وزارت كشاورزی اتیوپی را برآورده كرده و ارزیابی بالایی را ارائه داده است. کار قبولی با موفقیت به پایان رسید!

dku (2)

بازرسی موفقیت آمیز این کارخانه توسط وزارت کشاورزی اتیوپی نشان می دهد که امکانات تولید ، سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست هبی دپوند مطابق با استانداردهای بین المللی WHO-GMP است ، و توسط دولت اتیوپی رسماً به رسمیت شناخته شده است. پایه و اساس برای تجارت بین المللی صادرات ، تحقق اهداف توسعه بین المللی این شرکت ، و ارائه تضمین کیفیت برای فروش محصولات در بازار داخلی ، و افزایش نفوذ نام تجاری محصول است.


زمان ارسال: 28-20-20 مه